Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:

CvK Coaching en Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Olmendreef 10, 4651 RP Steenbergen, hierna te noemen CvK Coaching en Advies. CvK Coaching en Advies is een onderneming gericht op het bieden van (bedrijfs) administratieve en organisatorische adviezen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties.

Opdrachtgever:

de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door CvK Coaching en Advies aangeboden diensten.

Opdracht:

iedere door CvK Coaching en Advies met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst die betrekking heeft op de door CvK aangeboden diensten.

 

Artikel 2 Algemeen

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Cvk Coaching en Advies en opdrachtgever(s), waarop CvK Coaching en Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 1. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of levering van diensten waarvoor zij zijn overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met CvK Coaching en Advies, waarbij derden betrokken worden.
 1. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes van CvK Coaching en Advies zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 2. Alle offertes van CvK Coaching en Advies zijn vrijblijvend. Gedurende 10 dagen na verzending van een offerte kan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geven dat hij instemt met het daarin gestelde. In dat geval komt een Overeenkomst tussen CvK Coaching en Advies en Opdrachtgever conform het bepaalde in de offerte pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van CvK Coaching en Advies.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is CvK Coaching en Advies er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet tot stand, tenzij CvK Coaching en Advies anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht CvK Coaching en Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt CvK Coaching en Advies tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 

 1. CvK Coaching en Advies voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft CvK Coaching en Advies het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit indien mogelijk in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan CvK Coaching en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en voor eigen rekening aan CvK Coaching en Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan CvK Coaching en Advies zijn verstrekt, heeft CvK Coaching en Advies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van CvK Coaching en Advies aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst verschaft de Opdrachtgever aan CvK Coaching en Advies toegang tot de ruimten, apparatuur en installaties waarop de Overeenkomst betrekking heeft. CvK Coaching en Advies verplicht zich alsdan de eventueel geldende beveiligings- en/of geheimhoudingsvoorschriften in acht te nemen.
 3. CvK Coaching en Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.
 4. CvK Coaching en Advies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 1. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan CvK Coaching en Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Als door CvK Coaching en Advies of door CvK Coaching en Advies ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever zal CvK Coaching en Advies vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van CvK Coaching en Advies daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt CvK Coaching en Advies de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.
 1. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. In afwijking van lid 1, brengt CvK Coaching en Advies geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan CvK Coaching en Advies kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Alle door CvK Coaching en Advies genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan CvK Coaching en Advies bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt CvK Coaching en Advies niet in verzuim. CvK Coaching en Advies is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen CvK Coaching en Advies en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden teneinde een redelijke oplossing voor de gerezen uitdagingen te vinden.

 

Artikel 8 Tarieven

 1. Voor offertes en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 24, 27 en 28 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 25 tot en met 28 van dit artikel.
 2. Het vaste honorarium is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CvK Coaching en Advies, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 5. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van totale projectsom gedeeld door doorlooptijd. Aan het eind van de contractduur vindt de afrekening plaats op basis van de werkelijk bestede tijd.
 6. CvK Coaching en Advies behoudt zich het recht voor om per kwartaal werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. CvK Coaching en Advies is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen, per nieuw kalenderjaar conform het CPI. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door CvK Coaching en Advies kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de vorige volzin, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die volzin bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van CvK Coaching en Advies genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren conform artikel 12.
 8. Indien met Opdrachtgever een separate vergoeding voor reistijd en reiskosten is overeengekomen dan worden deze aan het eind van het project of, bij Overeenkomst en met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand, maandelijks, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder kosten voor CvK Coaching en Advies, zonder verrekening, inhouding of opschorting. Eventuele reclames tegen de declaratie, die binnen die maand dienen te worden ingediend, schorten de verplichting tot betaling niet op.
 1. Indien na de vervaldatum geen betaling is ontvangen, zal CvK Coaching en Advies een eenmalige ingebrekestelling sturen, waarna wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten volgens het besluit buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zullen zijn indien niet binnen 14 dagen alsnog tot betaling aan CvK Coaching en Advies wordt over gegaan.
 2. CvK Coaching en Advies heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CvK Coaching en Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CvK Coaching en Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van CvK Coaching en Advies op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud/Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 van deze voorwaarden behoudt CvK Coaching en Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door CvK Coaching en Advies aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CvK Coaching en Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Indien CvK Coaching en Advies producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
 4. Kennis en ervaring bij CvK Coaching en Advies aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden blijven eigendom van CvK Coaching en Advies; zij brengt deze in bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten.
 5. CvK Coaching en Advies behoudt tevens het recht toegenomen kennis en gegevens, door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen buiten het gebied van de Overeenkomst, voor zichzelf en voor en door derden en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan CvK Coaching en Advies. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat CvK Coaching en Advies er adequaat op kan reageren.
 2. Indien een klacht – naar de mening van CvK Coaching en Advies – gegrond is, zal CvK Coaching en Advies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is CvK Coaching en Advies aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 7.

 

Artikel 12 Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. CvK Coaching en Advies kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. CvK Coaching en Advies zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij CvK Coaching en Advies ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CvK Coaching en Advies vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als CvK Coaching en Advies aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag CvK Coaching en Advies de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

CvK Coaching en Advies is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van CvK Coaching en Advies bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voorzover:

 1. De schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van CvK Coaching en Advies;
 2. CvK Coaching en Advies het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van CvK Coaching en Advies, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
 1. De aansprakelijkheid van CvK Coaching en Advies, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CvK Coaching en Advies beperkt tot de declaratiewaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Aansprakelijkheid van CvK Coaching en Advies voor indirecte schade, daaronder begrepen ge-volgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart CvK Coaching en Advies voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van CvK Coaching en Advies door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van CvK Coaching en Advies.
 5. CvK Coaching en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat CvK Coaching en Advies is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart CvK Coaching en Advies voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan CvK Coaching en Advies toerekenbaar is. Indien CvK Coaching en Advies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden CvK Coaching en Advies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CvK Coaching en Advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CvK Coaching en Advies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CvK Coaching en Advies geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CvK Coaching en Advies, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 1. CvK Coaching en Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van CvK Coaching en Advies opgeschort. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Is CvK Coaching en Advies op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie.
 1. Moet CvK Coaching en Advies volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 18 Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen CvK Coaching en Advies en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

 

Artikel 20 Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen hieromtrent in gezamenlijk overleg overeenstemming bereiken en dit schriftelijk vastleggen.

 

Artikel 21 Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar CvK Coaching en Advies staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.